Algemene Voorwaarden

Artikel 1, definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent: heeft de opleiding gewichtsconsulent gevolgd en handelt als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.
  • Client: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt.

Artikel 2, dienstverlening

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt via persoonlijk (face-to-face) contact, via de telefoon en/of per e-mail. De gewichtsconsulent bepaalt aan de hand van de situatie en wensen van de cliënt welke manier van begeleiding gegeven wordt.

Artikel 3, basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen.

Artikel 4, verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres (of onderling anders afgesproken adres) aanwezig te zijn dient de cliënt de gewichtsconsulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24uur afmeldt bij de gewichtsconsulent, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5, tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de gewichtsconsulent de cliënt schriftelijk/ per mail mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen, indien die zover berekend zouden moeten worden.

Artikel 6, betaling

Het verschuldigde bedrag dient contant betaald te worden. Betalen met pin of creditcard is niet mogelijk. Slechts in enkele gevallen en vooraf vastgelegd, bv bij gebruikmaken van 1 van de pakketten, kunnen cliënten het verschuldigde bedrag overmaken na ontvangst van een door de gewichtsconsulent verstuurde rekening. Hierbij geldt een betalingstermijn van 2 weken. Bij betalingsachterstand behoudt de gewichtsconsulent zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7, verschuldigdheid

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de gewichtsconsulent verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de gewichtsconsulent bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8, aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht, zonder resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Artikel 9, uw gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Terug naar de site